Om Studieservice

Organisationsdiagram

 • +

  Mission

  Studieservices formål og mission er at være med til at løse Aalborg Universitets opgave som uddannelsesinstitution:

  • Ved at udvikle formålstjenlige og velfungerende administrative løsninger og servicetilbud til universitetets uddannelser og studerende, samt
  • Ved at give relevant støtte til universitetets ledelse.
 • +

  Vision

  Studieservice vil:

  • Medvirke til at forbedre kendskabet i Danmark og udlandet til universitetets samlede uddannelsesudbud og til at sikre optagelse af de bedst kvalificerede studerende. Det gælder optagelse på såvel heltids- og deltidsuddannelser på dansk som engelsksprogede uddannelser. Der tilstræbes nærværende, grundig og objektiv information med henblik på at mindske frafald.
  • Medvirke til at udbygge relevant gennemførelsesvejledning, vejledning om studieskift, vejledning om studie- og praktikophold i Danmark og i udlandet samt udslusningsvejledning. Udslusningsvejledningen omfatter aktiviteter, der kan medvirke til at styrke de studerendes beskæftigelsesmuligheder.
  • Udvikle procedurer for uddannelsstøtte, legatstøtte, støtte i forbindelse med udlandsophold samt Specialpædagogisk støtte (SPS) med henblik på at sikre korrekt og hurtig administration.
  • Udvikle universitetets fælles studieadministrative system (STADS) og IT-støttesystemer i øvrigt. IT-systemerne udvikles med en webgrænseflade, og der sigtes imod at etablere flest mulige selvbetjeningstilbud til de studerende.
  • Udvikle procedurer for information og støtte til ledelsesinstanser på alle niveauer om søgning, optagelse, gennemførsel, beskæftigelse og andre relevante aktiviteter.
 • +

  Værdier

  Vi vil gerne kendes på disse værdier:

  • Vi er en del af Aalborg Universitet og understøtter universitetets arbejde som uddannelsesinstitution så godt som muligt.
  • Vi er åbne over for forandringer og ved, at de hele tiden kommer, både udefra og indefra.
  • Vi vil gerne i dialog med andre dele af universitetet, når vi skal løse en fælles opgave.
  • Vi er en serviceorganisation og vil yde en professionel service overfor vores kunder.
  • Vi vil gerne vise respekt overfor andres synspunkter og interesser, men forventer også en tilsvarende respekt fra andre.
  • Vi vil internt vise respekt for hinandens synspunkter gennem anerkendende kommunikation.
  • Vi har et ansvar for hinanden og skal tage initiativ imod isolation, dårlig stemning, mobning og stressymptomer.

Vicedirektør

Områder i Studieservice

 • +

  AAU Studie- og Trivselsvejledning & AAU Karriere

  Opgaver

  Studie- og Trivselsvejledningen

  AAU Studie- og trivselsvejledning vejleder studerende på tværs af universitetets uddannelser og i hele den studerendes studietid om studieteknik, studietvivl, motivation, valg undervejs i uddannelsen, regler samt personlige og studierelaterede udfordringer. Vejledningstilbud ydes gennem bookede samtaler (fysisk og digitalt), mails og telefon. Ligeledes er der fokus på ajourføring af relevant viden inden for vejledningsområdet herunder udvikling af redskaber.

  AAU Studie- og trivselsvejledning varetager derudover uddannelse og løbende opkvalificering af og sparring til uddannelsernes studenterstudievejledere. Samtidig er der fokus på strategiske indsatser og ledelsesunderstøttelse gennem et tæt samarbejde med studierne herunder udvikling af trivselsindsatser, fastholdelsesindsats, tutorindsats samt løbende oplæg om studiemiljø og trivsel.

   

  AAU Karriere

  De åbne aktiviteter er bl.a. karrierevejledningssamtaler og events om fx jobsøgning, virksomhedskontakt og branchekendskab.

  Vi støtter det enkelte institut i at kortlægge, hvad der skaber ledighed på en studieretning og i at initiere aktiviteter, som gør instituttets studerende mere employable. Det gør vi fx ved at dele den seneste viden inden for området, facilitere møder med samarbejdspartnere og tilrettelægge workshops både til Karriere-VIP og til de studerende på instituttet.

   

  Kontakt

  STUDIE- OG TRIVSELSVEJLEDNINGEN

   

  AAU KARRIERE I AALBORG

  • karriere@aau.dk 
   Fredrik Bajers Vej 1
   9220 Aalborg Øst
   Telefon 9940 7447.
   Telefonen er åben mandag og tirsdag samt torsdag og fredag kl. 12:00 til 14:00.

   

  AAU KARRIERE I KØBENHAVN

   

  Relevante links

   

  Medarbejdere

 • +

  Internationalt Kontor og Boligkontor

  Opgaver

  På Internationalt Kontor beskæftiger vi os hovedsaligt med sagsbehandling og vejledning i forhold til studerendes udvekslingsophold, både ind på og ud af AAU, herunder administration af legater i forbindelse med AAU studerendes studie- og projektorienterede ophold i udlandet. Vi koordinerer desuden AAUs udvekslingsaftaler og samarbejde med partnere over hele verden. Herudover koordinerer kontoret en lang række udvekslings- og stipendieprogrammer, bl.a. Erasmus+, samt internationale dobbelt/fælles programmer.

  På Internationalt Boligkontor beskæftiger vi os først og fremmest med at administrere boliger til internationale studerende og gæsteforskere/undervisere, der i en kortere eller længere periode er tilknyttet AAU. Har vi ikke mulighed for at formidle en bolig, giver vi råd og vejledning til, hvor man i øvrigt kan henvende sig i sin boligsøgning.

   

  Kontakt

  Relevante links

   

  Medarbejdere

 • +

  Kvalitet og Analyse

  Opgaver

  Kvalitet og Analyse arbejder med institutionsakkreditering, udvikling af uddannelsesporteføljen (herunder ændringer i eksisterende uddannelser og prækvalifikation af nye uddannelser), udvikling af kvalitetssystemet, understøttelse af prodekaner for uddannelse, institutter og studienævn i kvalitetsarbejdet, sekretariatsbetjening for Rådet for Kvalitetssikring og -Udvikling samt monitorering og udarbejdelse af analyser for centrale uddannelsesdata. 

  Kvalitet og Analyse bidrager i øvrigt med ledelsesstøtte til rektorat, studiechef og dekanater inden for området.

   

  Kontakt

   

  Relevante links

   

  Medarbejdere

 • +

  Nordjysk Elitesport

  Opgaver

  Nordjysk Elitesport er en lokal støtte- og rådgivningsordning på AAU og UCN for elitesportsudøvere og -trænere, der kombinerer deres sport med en uddannelse.

  Nordjysk Elitesport rådgiver om kombinationen af elitesport og uddannelse og hjælper medlemmerne med støtteordninger og fleksible løsninger i samarbejde med de enkelte studier.

  For at kunne blive optaget i Nordjysk Elitesport skal man være optaget på en af AAU’s eller UCN’s uddannelser i hele landet, og være udøver eller træner på højeste nationale niveau - eller inden for en overskuelig årrække realistisk kunne komme der.

  Yderligere info og ansøgning til ordningen findes på Nordjysk Elitesports hjemmeside.

   

  Kontakt

  • Jesper Thorup, Elitesportskoordinator
   Mail: jtho@adm.aau.dk
   Tlf.: 61713199
  • Rasmus Haagensen, Elitesportskoordinator
   Mail: rh@adm.aau.dk
   Tlf.: 22260044
  • Åbningstider: Hverdage kl. 8 - 16, fredag kl. 8 - 15

   

  Relevante links

   

  Medarbejdere

 • +

  Optagelse og Efteruddannelse

  Opgaver

  Optagelse og Efteruddannelse sagsbehandler ansøgninger og optager danske og internationale studerende til AAU´s bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- og erhvervskandidatuddannelser, samt til efteruddannelser. Herunder sagsbehandles også orlovsansøgninger, udmeldelser, genindskrivninger og klager vedr. optagelse.

  Optagelse og Efteruddannelse varetager desuden studievejledningen af potentielle studerende, inkl. afholdelse af rekrutteringsarrangementer, bl.a. Åbenhus og Studiepraktik.

   

  Kontakt

  Optagelse, Bachelor og Optagelsesvejledning:

   

  Optagelse, Kandidat:

   

  Optagelse, Efteruddannelse:

   

  Relevante links

   

  Medarbejdere

 • +

  SU, SPS og Studiedata

  Opgaver

  SU-administrationen informerer, vejleder og behandler ansøgninger om SU (herunder bl.a. fødselsklip og tillæg af SU-klip), ungdomskort, kilometerpenge samt udlandsstipendium for de studerende.

  SPS-administrationen vejleder om specialpædagogisk støtte (SPS) til studerende med funktionsnedsættelser, udfærdiger indstilling af støtte til Styrelsen, hjemskaffer og betaler den bevilgede støtte, og udfærdiger refusioner.

  Studiedata fastsætter praksis og procedurer indenfor det studieadministrative område og varetager opgaver såsom oprettelse, vedligeholdelse, ændring og kvalitetssikring af system- og grunddata, samt ændring og ajourføring af indskrivningsforhold og studievalg.

   

  Kontakt

  SU og SPS

  Telefon 9940 9430

  Åbningstider: tirsdag og torsdag fra 10-12 (for studerende)

  Studiedata:

   

  Relevante links

   

  Medarbejdere

 • +

  Strategi og Politik

  Opgaver

  Strategi og Politik arbejder med politisk og strategisk ledelsesstøtte, sagsbehandler strategiske og politiske sager og koordinerer samt leder tværgående projekter på uddannelsesområdet. Endvidere arbejder Strategi og Politik med dimensionering af uddannelser, surveys (herunder dimittendundersøgelser, Læringsbarometer og Uddannelseszoom), ledelsesunderstøttelse på gymnasieområdet og det strategiske og tværgående studiemiljø.

  Derudover sekretariatsbetjener Strategi og Politik Det Strategiske Uddannelsesråd og Studiemiljørådet.

   

  Kontakt

   

  Relevante links

   

  Medarbejdere

 • +

  Studentersamfundets Sekretariat

  Opgaver

  Studentersamfundets sekretariats kerneopgave er at være en stabsfunktion ved studenterorganisationen Studentersamfundet ved AAU.

  Sekretariatet servicerer Studentersamfundets aktivister samt fungerer som bindeled til AAU.

  • Ansvarlig for regnskabet ved Studentersamfundet i samarbejde med aktivister/revisor.
  • Servicerer de studerende/aktivister med hensyn på regnskab, vedtægter, love
  • Bistå organisationen i mange forskellige ad hoc opgaver.
  • Tilse at aktivisterne overholder regler iht. Fødevarestyrelsen, momsregler, brandregler, spiritusbevilling og andre tilladelser.
  • Administration af motionscenteret UniFitness

   

  Kontakt

   

  relevante Links

   

  Medarbejdere

 • +

  Studiesystemer

  Opgaver

  Studiesystemer varetager det operationelle systemejerskab for de studieadministrative systemer, hvilket indbefatter det overordnede ansvar for systemernes drift, funktionalitet og anvendelse. Studiesystemer skal tilgodese at systemerne tilsammen understøtter de forretningsmæssige behov og myndighedskrav gennem ledelse af eller deltagelse i digitaliseringsprojekter og –initiativer på det studieadministrative område.

  Vi varetager kontakt til interne (ITS) og eksterne leverandører og er i løbende dialog med proces- og dataejere samt slutbrugere inden for det studieadministrative område.

   

  Kontakt

   

  Relevante links

   

  Medarbejdere

 • +

  Uddannelsesjura og Sekretariat

  Opgaver

  Uddannelsesjura og Sekretariat varetager uddannelsesjuridiske opgaver såsom fastsættelse af regelsæt for studerende og studienævn, disciplinærsager, høringer, aktindsigtsanmodninger, sagsbehandling af forskellige klager, juridisk vejledning af studienævn, studieledere og prodekaner for uddannelse, og legalitetskontrol af studieordninger.

  Uddannelsesjura og Sekretariat varetager derudover afholdelse af valg til styrende organer på AAU, stabsopgaver for Studiechefen (herunder HR og økonomi) og sekretariatsbetjening af Studieservices’ SA-udvalg og Rektors Valgudvalg.

   

  Kontakt

  Telefon: 9940 7325

   

  Medarbejdere