Før optagelse

Tiltag og indsatser

Besøg og bliv besøgt

 • +

  Åbent hus

   Hvad Åbent hus på bacheloruddannelser
   Hvordan Hvert år deltager alle AAU's bacheloruddannelser til et stort, fælles Åbent Hus/uddannelsesmesse med faglige oplæg holdt af studenterstudievejlederen på uddannelsen. For campus Aalborg afholdes arrangementet i marts i Create i samarbejde med alle øvrige videregående uddannelser i Nordjylland. Campus Esbjerg og campus København afholder Åbent Hus i februar på campus. 
   
   Hvem

  Ansvar: Studienævn/instituttet i samarbejde med AAU Kommunikation og Optagelsen (projektansvarlig). 
  Udfører: Studenterstudievejlederen står i samarbejde med studiet for fagligt oplæg samt vejledning i messeområde. 

   Hvornår
  • Campus Aalborg: Første fredag i marts.
  • Campus Esbjerg: Sidste lørdag i februar.
  • Campus København: Torsdag i uge 6.
   Husk

    Studenterstudievejlederen skal deltage i Kick-off møde, hvor de klædes på til opgaven af Optagelsen og AAU Kommunikation.

    Studenterstudievejlederen skal sørge for at tilrettelægge fagligt oplæg om uddannelsen, som skal afholdes 2 gange i løbet af arrangementet.

    Studenterstudievejlederen skal være klædt på med fyldestgørende viden om egen uddannelse, adgangskrav, uddannelsesindhold, hvad det kræver at være studerende på uddannelsen, kandidat- og karrieremuligheder m.m.

    Studenterstudievejlederen skal have kendskab til relaterede uddannelser på AAU og kunne vejlede om ligheder og forskelle.

   Hvorfor Mange af de studerende, som melder sig ud, begrunder det med, at uddannelsen var noget andet, end det de forventede. Det er derfor vigtigt, at potentielle studerende også oplever uddannelserne på meget konkrete måder. Det er desuden vigtigt at gennemføre aktiviteter, som kan fremme potentielle studerendes egen afklaring og refleksioner over uddannelsesvalg.  
   
 • +

  Studiepraktik

   Hvad Studiepraktik
   Hvordan Hvert år deltager alle AAU´s bacheloruddannelser til et fælles Studiepraktik arrangement, hvor gymnasieskolens afgangsklasser kan afprøve én uddannelse over 3 dage ved at deltage i et særligt tilrettelagt forløb på uddannelsens adresse. Markedsføringen og tilmeldingen koordineres på landsplan af Studievalg Danmark. 
   
   Hvem

  Ansvar: Studieleder/studienævn, Optagelsen og AAU Kommunikation (projektansvarlig på AAU). 
  Udfører: VIP, TAP, studenterstudievejleder, Optagelsen og AAU Kommunikation. 

   Hvornår Arrangementet afholdes i uge 43 på uddannelsens adresse. Studienævn beslutter i foråret efter gennemgang af semesterevalueringer m.m. (evt. viden indsamlet af årgangens studenterrepræsentant), om der er noget ved studiets indhold, der skal have større fokus til næste Studiepraktik. Studenterstudievejlederen gennemgår sidste års program og videreudvikler program på baggrund af input fra studienævn samt evaluering af sidste års Studiepraktik. 
   
   Husk

     Studienævnet skal give studenterstudievejleder information om, hvad der er vigtigt at have med i programmet og sikre, at der er allokeret ressourcer til vidensdeling og strategisk fokus.  

    Gennemgå nuværende program og udvikle det. 

   Hvorfor Mange af de studerende, som melder sig ud, begrunder det med, at uddannelsen var noget andet, end det de forventede. Det er derfor vigtigt, at potentielle studerende også oplever uddannelserne på meget konkrete måder. Det er desuden vigtigt at gennemføre aktiviteter, som kan fremme potentielle studerendes egen afklaring og refleksioner over uddannelsesvalg. 
   
 • +

  Online Studievalgsdag

   Hvad Online Studievalgsdag 
   Hvordan

  Ca. en måned inden ansøgningsfristen til kvote 1 gennemføres et online studievalgsarrangement for alle bacheloruddannelser på AAU. Arrangementet er rettet mod ansøgere, der stadig er i tvivl om deres uddannelsesvalg på dette tidspunkt.  

  Det består af uddannelsesoplæg holdt af studenterstudievejlederen på uddannelsen – efterfulgt af muligheden for at stille spørgsmål til vejlederen. Alt sammen online via Zoom. 

   Hvem

  Ansvar: Studienævn/instituttet i samarbejde med AAU Kommunikation (projektansvarlig) 
  Udfører: Studenterstudievejlederen i samarbejde med studiet står for fagligt oplæg og vejledning på dagen.  

   Hvornår Arrangementet foregår den 1. juni 2021. 
   Husk   Klæd studenterstudievejlederen på til opgaven, selvom oplæg og indhold svarer meget til Åbent Hus.
   Hvorfor Mange af de studerende, som melder sig ud, begrunder det med, at uddannelsen var noget andet, end det de forventede. Det er derfor vigtigt, at potentielle studerende også oplever uddannelserne på meget konkrete måder. Det er desuden vigtigt at gennemføre aktiviteter, som kan fremme potentielle studerendes egen afklaring og refleksioner over uddannelsesvalg. 
   
 • +

  Studerende for en dag

   Hvad Studerende for en dag – Peer-to-peer  
   Hvordan

  "Studerende for en dag" (SFED) er et tilbud til potentielle studerende om et individuelt eller kollektivt tilrettelagt besøg på uddannelsen. Besøget kan være heldags, halvdags eller online. SFED giver den besøgende indsigt i uddannelsens faglige indhold og fysiske rammer, samt mulighed for at spørge ind til studiemiljø og forventninger til studerende. SFED hjælper dermed studiet med at rekruttere de rigtige ansøgere.  
  Se yderligere inspiration til programmer.

   Hvem Ansvar: Studieleder/studienævn.  
  Udfører: Studenterstudievejleder samt evt. VIP og TAP. 
   
   Hvornår Året rundt. Men kan også tilbydes på på forhånd planlagte datoer. 
   Husk

    Gå i dialog med studenterstudievejlederen om, hvad der er vigtigt at have med i programmet. Sørg for at der er allokeret ressourcer til det.  

    Gennemgå program og udvikle det – hent evt. inspiration til indhold her

    Beslut om arrangementet skal tilbydes ad hoc ved henvendelser i Studenterstudievejledningen, eller om arrangementerne skal tilbydes et bestemt antal gange pr. år, fx efter Åbent Hus, op til ansøgningsfristen i marts og juli m.m. 

    Sørg for at der er optaget små videoer, der viser studiets forhold; hvordan der arbejdes konkret med PBL (brug indhold udviklet gennem ”PBL i centrum”) på denne uddannelse, lokation på campus, så det er genkendeligt for de nye studerende, når de begynder, faciliteter (laboratorier, auditorier, kantine m.m.) og korte interviews med studerende på forskellige semestre (inkludér PBL) og VIP-personale tilknyttet uddannelsen. Disse videoer findes måske allerede i forbindelse med værktøjet Frame it real.

   Hvorfor Mange af de studerende, som melder sig ud, begrunder det med, at uddannelsen var noget andet, end det de forventede. Det er derfor vigtigt, at potentielle studerende også oplever uddannelserne på meget konkrete måder. Det er desuden vigtigt at gennemføre aktiviteter, som kan fremme potentielle studerendes egen afklaring og refleksioner over uddannelsesvalg. 
   
 • +

  AAU On Demand

   Hvad

  AAU on Demand er et tilbud til gymnasiale uddannelsesinstitutioner over hele landet, hvor studerende fra AAU overtager undervisningen for en dag eller et modul, fx i forbindelse med pædagogisk dag, hvor lærerne er ude af huset.

  Gymnasieeleverne møder AAU-studerende, der kommer ind som et frisk pust og underviser i stof fra AAU's mange uddannelser. De studerende afmystificerer, hvad det vil sige at gå på universitetet og giver eleverne et indtryk af PBL, og hvad der gør AAU anderledes.

   Hvordan

  For studieledere, studienævn eller øvrige relevante aktører er AAU on Demand en mulighed for at bygge bro til gymnasiale uddannelsesinstitutioner og herigennem promovere eget fagfelt samt give eleverne på disse uddannelsesinstitutioner et indblik i, hvad det vil sige at være studerende på AAU og arbejde PBL-orienteret.  

  Står du eksempelvis som underviser, studieleder eller lignende med en rigtig dygtig studerende, der vil kunne fungere som fagligt fyrtårn og ’brobygger’, opfordrer vi til, at man prikker vedkommende på skulderen, når vi søger nye undervisere til korpset forår og efterår.  

  I AAU on Demand regi klædes alle undervisere godt på, inden de sendes ud til oplæg eller PBL. Dette gøres på fælles workshops, hvor medarbejdere fra AAU Karriere og AAU Studie- og trivselsvejledning underviser i didaktik, formidlingstræning mv. 

  Helt konkret fungerer AAU on Demand på den måde, at de gymnasiale institutioner har mulighed for at booke undervisere på AAU on Demands hjemmeside og mail. Uddannelsesinstitutionerne kan sammensætte undervisningsdagen ud fra et katalog, hvor de studerendes undervisningsemner er præsenteret. 

  En undervisningsdag kan have forskellige former: Det kan være alt fra en hel dag for et helt gymnasium til et enkelt modul for en klasse. 

  Ud over formidling gennem fagspecifikke oplæg, kan der på besøgene arbejdes med PBL som særlig læringsform. Derigennem får eleverne et indtryk af, hvad det vil sige at arbejde problembaseret som studerende på AAU.  

   Hvem

  At være studenterunderviser i AAU on Demand er relevant for studerende på alle AAU’s studieretninger, uanset om man drømmer om at blive gymnasielærer eller bare gerne vil prøve sig selv af. 

  Jobbet giver de studerende relevant erhvervserfaring og styrker deres formidlingskompetencer. 

  Studenterunderviserne får mulighed for at træne evnen til at kommunikere egen faglighed til ikke-fagfæller. Det kræver en forståelse af sin egen faglighed, og hvordan man kan præsentere det faglige indhold på en meningsfuld måde. Noget der også indebærer en refleksion over sin faglighed og personlighed, og dermed giver bedre forudsætninger for at kunne se sig selv i interessante og relevante dele af arbejdsmarkedet. 

   Hvornår Der rekrutteres til AAU on Demand underviserkorpset to gange år – hhv. i april/maj og oktober/november. Jobopslaget formidles via AAU Jobbank og på AAU’s hjemmeside.
   
   Husk

    Prik gerne en dygtig studerende, der kunne være en faglig spydspids at sende ud som formidler af sit fag, på skulderen. 

    Vær opmærksom på opslag og ansøgningsfrister i forhold til at blive studenterunderviser i AAU on Demand.  

   Hvorfor

  Målet er at informere om AAU som studiested med henblik på at kvalificere potentielle studerende i deres valg af studiested – og i sidste ende hjælpe med at sikre, at det er de rigtige, der søger ind på AAU og dermed potentielt undgå frafald.  

  Mange af de studerende, som melder sig ud, begrunder det med, at uddannelsen var noget andet, end det de forventede. Det er derfor vigtigt, at potentielle studerende også oplever uddannelserne på meget konkrete måder. Det er desuden vigtigt at gennemføre aktiviteter, som kan fremme potentielle studerendes egen afklaring og refleksioner over uddannelsesvalg. 

 • +

  Kandidat- og sidefagsdag

   Hvad Kandidat- og sidefagsdag 
   Hvordan Hvert år gennemføres en Kandidat- og sidefagsdag på AAU med bl.a. uddannelsesoplæg holdt af studenterstudievejlederen eller en anden faglig repræsentant fra uddannelsen. Det har oprindelig været et fysisk arrangement for uddannelserne i Aalborg, hvor deltagelse har været frivillig. Med tiden har også uddannelser i København ønsket at deltage. Et succesfuldt forsøg med at gennemføre arrangementet online gør, at denne model formentlig benyttes fremover. Alle kandidat- og sidefagsuddannelser er velkomne til at deltage.  
   
   Hvem

  Ansvar: Studienævn/instituttet i samarbejde med AAU Kommunikation (projektansvarlig). 
  Udfører: Studenterstudievejlederen i samarbejde med studiet står for fagligt oplæg og vejledning på dagen. 

   Hvornår Arrangementet gennemføres i anden uge af januar. 
  Studienævnet beslutter i efteråret, om uddannelsen ønsker at deltage.
   
   Husk   Beslut tidligt om uddannelserne skal deltage, og klæd vejledere eller repræsentanter på til opgaven.
   Hvorfor Mange af de studerende, som melder sig ud, begrunder det med, at uddannelsen var noget andet, end det de forventede. Det er derfor vigtigt, at potentielle studerende også oplever uddannelserne på meget konkrete måder. Det er desuden vigtigt at gennemføre aktiviteter, som kan fremme potentielle studerendes egen afklaring og refleksioner over uddannelsesvalg. 
   

Andre tiltag og indsatser

 • +

  Virkelighedstro repræsentation

   Hvad

  Løbende forbedring af uddannelsens præsentation i online studieguide og andre relevante websites (fx uddannelsesguiden), vejledningsarrangementer og andet markedsføringsmateriale. Fokus skal være på uddannelsens indhold, kandidat- og karrieremuligheder. Brug gerne indhold genereret gennem ”Præcis beskrivelse af uddannelsen”.  

  Alle værktøjer under kategorier “Før optagelse” skal være sammenhængende i sit udtryk, således at der skabes en rød tråd i markedsføringsmateriale og rekrutteringsaktiviteter, hvor alle fortællinger om uddannelsen centrerer sig om virkelighedstro beskrivelser.

   Hvordan

  Gennemgå og bearbejde uddannelsespræsentationer med særligt fokus på virkelighedstjek af eksisterende informationer og fortællinger. Der kan med fordel anvendes viden indsamlet i frafaldsspørgeskemaer samt viden fra semesterevalueringer. Endvidere kan det være et selvstændigt punkt ved et førsteårsseminar på 2. semester. Studenterrepræsentanter for de enkelte årgange kan også få til opgave at indsamle viden fra deres årgang.  

  Målet er, at potentielle studerende får kendskab til uddannelsen i sin helhed, herunder også fagligt udfordrende elementer af uddannelsen samt hvor den faglige tyngde i uddannelsen ligger. 

   Hvem

  Ansvar: Studieleder. 
  Udfører: Studienævn, TAP og AAU Kommunikation.  

   Hvornår

  Hvert efterår kan den indsamlede viden gennemarbejdes, så den kan rettes til og være færdigredigeret og publiceret til årsskiftet. 

  Optagelsen sender en årlig høring ud i september/oktober for at indsamle rettelser af uddannelsestekster til uddannelsesguiden.

   Husk

   Er PBL anvendelsen/udmøntning/vægtning beskrevet fyldestgørende (se værktøj ”PBL i centrum”)? 

   Er materialet om uddannelsen faktuelt korrekt? 

   Formidles der også om de fagligt udfordrende dele? 

   Er formidlingen målrettet målgruppen? 

   Sikre at uddannelsesindholdet opfattes som tiltænkt, test det fx på nye og potentielle studerende  

   Er det klart, hvad uddannelsen handler allermest om? 

   Er det klart, hvilke kandidatmuligheder uddannelsen kvalificerer til? 

   Er det klart, hvilke jobs uddannelsen primært kvalificerer til?  

   Hvorfor

  For at mindske frafald grundet misforståelse af uddannelsens indhold, sigte og anvendelighed. 

  Virkelighedstro præsentationer af uddannelser er en væsentlig forudsætning for et godt match mellem en uddannelse og den studerende, der undersøger og søger ind på uddannelsen. De studerende skal opleve en klar sammenhæng mellem deres opfattelse af uddannelsen før optag, og den oplevelse de får af uddannelsen i den første tid efter optag.  

 • +

  Uddybe betydning af PBL

   Hvad PBL i centrum 
   Hvordan I forbindelse med markedsføringsmateriale, studievejledning og rekrutteringsaktiviteter skal det være klart og tydeligt for potentielle studerende, at læringen i høj grad foregår gennem problemorienteret projektarbejde, hvordan den problemorienterede læring konkret integreres på uddannelsen, samt hvordan problemorienteret projekt- og gruppearbejde vægtes. Dette kan fx ske ved brug af videomateriale med VIP og studerende, eksempler på projektarbejde og/eller grafisk illustration af, hvor meget projektarbejde fylder på de enkelte semestre.   
   
   Hvem

  Ansvar: Studieleder/studienævn. 
  Udfører: VIP og lokal TAP. 

   Hvornår

  I foråret i samme rul som ”Frame it real”, hvor indholdet i dette værktøj skal bruges.

   Husk

    Er det klart og tydeligt for potentielle studerende, hvordan problemorienteret projekt- og gruppearbejde konkret udmøntes på uddannelsen? 

    Er det tydeligt, hvordan det udmøntes på første semester?  

    Er problemorienteret projekt- og gruppearbejde tydeligt integreret i studieaktivitetsmodellen for uddannelsen?  

   Hvorfor

  PBL er en central del af AAU’s dna, herunder også gruppe- og projektarbejde, som er den dominerende studiearbejdsform. PBL og uddannelsernes arbejdsform er noget, som sammen med det faglige indhold, har stor betydning for potentielle studerendes uddannelsesvalg. Samtidig er PBL, gruppe- og projektarbejde for nogle studerende også årsagen til, at de melder sig ud.    

  Det er derfor afgørende, at potentielle studerende informeres om både PBL og gruppe- og projektarbejdet på AAU, herunder hvor meget det vægtes. På den måde kan der forebygges frafald, som skyldes manglende kendskab til denne del af uddannelserne. Med positivt fortegn kan denne viden også tiltrække og motivere de studerende, som vurderer PBL samt gruppe- og projektarbejde som attraktive elementer oveni den faglige del af uddannelserne.

 • +

  Præcis beskrivelse af uddannelsen

   Hvad Præcis beskrivelse af uddannelsen (faglige kerne samt peer-to-peer) 
   Hvordan

  Uddannelsen beskrives i dybden. Der kan med fordel anvendes viden fra “Udmeldelsesbegrundelser” samt viden fra semesterevalueringer. Endvidere kan det være et selvstændigt punkt ved et førsteårsseminar på 2. semester. Studenterrepræsentanter for de enkelte årgange kan også få til opgave at indsamle denne viden for deres årgang. 

  Det skal være tydeligt, hvad der særligt karakteriserer uddannelsen, herunder de efterfølgende job- og karrieremuligheder. Kernen i dette er med andre ord at formulere og præsentere uddannelsernes essens og de væsentligste forskelle til beslægtede uddannelser, i et klart sprog tilpasset målgruppen – potentielle studerende. 

  Det indebærer også, at uddannelsens progression gennem semestrene forklares, og at det fremgår tydeligt, hvad formålet med de enkelte moduler er, så det giver mening for de potentielle studerende, hvorfor de skal igennem de pågældende moduler på præcis de angivne tidspunkter. 

  AAU’ s studieguide hjælper potentielle studerende ved at gruppere beslægtede uddannelser, men den beskriver ikke, hvori ligheder og forskelle ligger.   

  For at den potentielle studerende kan vælge ud fra et oplyst grundlag, skal uddannelsens kerne og essens gøres tydelig, og meget gerne relativt til beslægtede uddannelser.   

  Dette arbejde kan med fordel laves i et samarbejde mellem flere beslægtede uddannelser, og den genererede viden deles med studenterstudievejlederen, så vedkommende har denne indsigt til at videreformidle til Studiepraktik, Åbent Hus, Studerende for en dag og andre rekrutteringsarrangementer og -indsatser. 

  Næste led i værktøjet er at inddrage studerende til at beskrive udvalgte dele af uddannelsen, som de oplever den, så uddannelsesterminologien bliver ”oversat” til mere dagligdags sprog. Disse beskrivelser og eksempler kan med fordel filmes og danne et bagkatalog til anden brug – der ligger i forvejen en række Make-it-real videoer på AAU's YouTube-kanal.  

   Hvem

  Ansvar: Studieleder. 
  Udfører: Studienævn, TAP og studenterstudievejledere m.m. 

   Hvornår Fx i foråret i samme rul som ”Frame it real”, hvor indholdet i dette værktøj skal bruges. 
   
   Husk

    Er uddannelsens faglige kerne og essens beskrevet?   

    Er det identificeret, hvilke uddannelser der er beslægtede, og hvad de væsentligste forskelle og ligheder er? 

    Er der en plan for, hvordan denne viden skal deles? 

    Er der en plan for, hvordan denne viden skal formidles, så potentielle studerende forstår det uden at kende uddannelserne på forhånd? 

   Hvorfor

  Det samlede danske uddannelseslandskab er mangfoldigt. For den potentielle studerende er der mange forskellige uddannelser at vælge imellem, både på AAU, i universitetssektoren som sådan, regionalt og generelt blandt alle videregående uddannelser. Det kan være vanskeligt at skelne mellem de mange uddannelser, også når de har beslægtede navne. Hvad er fx forskellen på Datalogi (AAU) og Datavidenskab (AAU)? Eller forskellen mellem Software (AAU) og Softwareudvikling (UCN)?   

  Potentielle studerende skal have hjælp til nemt at kunne navigere i uddannelseslandskabet, så de vælger den uddannelse, der bedst matcher deres ønsker og formåen.  

 • +

  Værktøj til personlig og faglig afklaring

   Hvad Online test eller quiz 
   Hvordan

  Der er mange muligheder, alt efter hvad formålet skal være.  

  En test eller quiz kan fokusere på at få afprøvet potentielle studerendes forestillinger om uddannelsen og match mellem forestillinger og uddannelsen i virkeligheden. Den kan også fokusere på at afprøve match mellem uddannelsens arbejdsform eller indhold og potentielle studerendes præferencer. Den kan også designes til at give potentielle studerende et bud på, hvor deres faglige styrker vil være, og hvilke emner de skal være opmærksomme på, hvis de vælger den pågældende uddannelse.  

  Konkret kan man eksempelvis udvikle en faglig test med faglige spørgsmål, så den potentielle studerende oplever uddannelsens niveau og indhold. Man kan udvikle en faglig test i en friere form som en quiz, eller en mere spilorienteret test.    

  Se eksempler her:

   Hvem

  Ansvar: Studieleder. 
  Udfører: Studienævn og lokal TAP. 

   Hvornår Hvert forår kan den indsamlede viden gennemarbejdes, så materialet kan rettes til og være færdigredigeret og publiceret primo august.
   
   Husk

    Hvilket fokus er det vigtigste for uddannelsen?   

    Er der på uddannelsen kendte årsager til frafald, som konstruktivt kan angive, hvilket fokus værktøjer til afklaring med fordel skal have? 

    Er de faglige opgaver og udfordringer repræsentative for uddannelsen?  

   Hvorfor

  Formålet med at give potentielle studerende mulighed for at reflektere over indholdet på en uddannelse før optag er især:

  • At de kan opleve det faglige niveau på en uddannelse og dermed reflektere over match med  eget faglige niveau.   
  • At de kan opleve det konkrete faglige indhold på en uddannelse og dermed reflektere over match med egne faglige interesser.  
  • At de kan opleve studieformen på en uddannelse og dermed reflektere over match med egne præferencer.  
Andre faser og tiltag