Trivsel & Fastholdelse

Trivsel og fastholdelsesindsatser

 • +

  Opsøgende indsats

  Om indsatsen

  Covid-19-nedluknigen har haft flere negative effekter for de studerende herunder især sårbare studerende. Derfor lavede vi i AAU Studie- og trivselsvejledningen i samarbejde med studienævnene i foråret 2020 en opsøgende indsats.

  Resultatet af den opsøgende indsats var, at flere fælles udfordringer gik igen på tværs af studieretninger og fakulteter. I foråret 2021 lavede vi derfor en ny opsøgende indsats i samarbejde med studienævnene på Aalborg Universitet.

  Under den opsøgende indsats kontakter vi de studerende, der ifølge studienævnets vurdering – der er baseret på en række udvælgelseskriterier – kan have brug for en samtale.

  Med afsæt i dette kontakter vi de studerende og tilbyder dem vejledning og/eller trivselssamtale, ligesom vi gør dem bevidst om, hvor de kan henvende sig, såfremt vi som studenter- og trivselsvejleder ikke kan hjælpe med den studerendes udfordring.

  Indsatsens resultater

  Indsatsen viser os, at flere udfordringer går igen:

  • Ensomhed, manglende motivation, manglende struktur, dårlig trivsel
  • Problematikker ved onlineundervisning
  • Problematikker ved gruppedannelse og gruppearbejde
  • Problematikker ifm. eksamen

  På baggrund af den opsøgende indsats i 2020 og 2021 har vi udarbejdet en rapport, der viser indsatsens resultater, ligesom rapporten også berører løsningsmuligheder. Det vil sige, at indsatsen og rapporten har et eksplorativt sigte – det vil sige til hensigt at udfolde og afdække de udfordringer de studerende oplever – ligesom rapporten på den baggrund også har til hensigt at udfolde handlingsmulighederne for studierne.

  Hvis du vil vide mere

  Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Lene Saldern Agger på lsa@adm.aau.dk og AC-fuldmægtig Shaline Thedchanamoorthy Christiansen på sth@adm.aau.dk.

Peer-to-peer kurser og uddannelse

 • +

  Vejlederkursus

  Om indsatsen

  I AAU Studie- og trivselsvejledningen tilbyder vi studenterstudievejledere at komme på i grundkursus i samtaleteknik og metode. Det er et 3-dages kursus med oplæring indenfor alt fra optagelses- og trivselsvejledning til samtaleteori.

  Formålet med grundkurset er at klæde de nye vejledere på til hverdagen som studenterstudievejleder i studiemiljøerne. Det sikrer de vejledningssøgende en faktuel vejledning og en kompetent vejledning, der er ens fra studie til studie. Ligeledes sikrer det, at studenterstudievejlederne føler sig klædt på til at tage enhver vejledning, der må komme i studiemiljøerne, ligesom igrundurset skaber et rum, hvor der er plads til sparring med en anden studenterstudievejleder eller en studie- og trivselsvejleder.

  Kurset har fokus på:

  • Optagelsesvejledning
  • Samtalemodel
  • Etik i rollen som vejleder
  • Trivsel og mental sundhed
  • - Og meget mere!

  Hvordan AAU ellers sikre kvaliteten af den studenterstudievejledning, der foregår på AAU kan du læse mere om  her:

  Retningslinjer for studenterstudievejledere

  Hvis du vil vide mere

  Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte AC-fuldmægtig Lars Holm Olsen på laho@adm.aau.dk.

 • +

  Tutorindsats

  Om indsatsen

  I AAU Studie- og trivselsvejledning har vi udarbejdet en tutoruddannelse, der har til formål at ensrette og tydeliggøre tutorindsatsen på tværs af alle uddannelser på Aalborg Universitet.

  Derfor tilbyder studie- og trivselsvejledningen i dag en tutoruddannelse for tutorkoordinatorer og tutorer, hvor vi klæder vores tutorer på til at give de nye studerende en god studiestart. Tutoruddannelsen består af et e-læringsforløb og et tutorseminar.

  ”At være tutor handler i høj grad om at skabe et godt studiemiljø for de nye studerende, så der er plads og rum til alle. Vær opmærksom på, at I fungerer som repræsentanter for AAU, og giv de nye studerende plads og tid til at danne deres egne indtryk af uddannelsen og underviserne”

  Tutorerne skal fremadrettet spille en større rolle i at sikre de studerendes trivsel fra de studerendes første møde med universitetet, hvilket studiemiljøerne ligeledes skal bakke op om ved at facilitere tutoren som en rollemodel for de (nye) studerende.

  Uddannelsen har fokus på:

  • Tutoren som rollemodel
  • Tutorbetingelser
  • Den digitale bogreol
  • Rekruttering af tutorer
  • Event børsen
  • - Og meget mere!

  I studie- og trivselsvejledningen lægger vi desuden stor vægt på, at man som tutor altid kan tage fat i én af os til sparring i forhold til en bestemt situation i forberedelsesfasen eller i studiestarten.

  Studiet og tutorer kan hente mere information på www.tutor.aau.dk, hvor I også finder retningslinjer angående jobopslag, rekrutteringsproces og alt derimellem.

  Hvis du vil vide mere

  Du kan læse mere om indsatsen på www.tutor.aau.dk.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at tage kontakt til specialkonsulent Lene Saldern Agger på lsa@adm.aau.dk, AC-fuldmægtig Shaline Thedchanamoorthy Christiansen på sth@adm.aau.dk og AC-fuldmægtig Lisbeth Harritz Kappelgaard på lisbethhk@adm.aau.dk

Beredskab og støtte til udfordrede studerende

 • +

  Samtalekort til krænkede og selvmordstruede studerende

  Følgende samtalekort er tænkt som konkret inspiration til, hvad man i samtalen med en sårbar studerende, kan have fokus på. Kortene er opdelt i temaer og forslag til henvisningsmuligheder er angivet ud fra hvert tema. Der kan eksempelvis være situationer, hvor en studerende henvender sig til en underviser eller en studiesekretær med:

  • Selvmordstanker
  • Oplevelse af krænkelse fx mobning, diskrimination, chikane, voldtægt

  Hent samtalekortene her

 • +

  Krænkede studerende

  Om indsatsen

  Er du bekendt med, at en studerende er blevet krænket eller en studerende, der har krænket en medstuderende? Føler du som studiesekretær, underviser eller studenterstudievejleder dig ikke klædt på til at håndtere denne sag? Så er der hjælp at hente.

  I AAU Studie- og trivselsvejledning har vi kompetencer til at håndtere sager om krænkede studerende. Vi kan hjælpe med at vejlede den studerende om vedkommendes muligheder. Hvis du som medarbejder ikke føler dig klar til at håndtere en konkret sag, kan du altid ringe til en af os vejledere for sparring og henvisningsmuligheder. 
   

  Hvem skal du kontakte?

  Hvis en studerende vil klage over en medstuderendes krænkede adfærd, skal der indsendes en klage til studielederen.

  Hvis studielederen vurderer, at der er tale om grov eller gentagen uacceptabel adfærd, sendes en indstilling til Rektor. Rektor (den administrative sagsbehandling varetages af Sekretariatet i Studieservice) sørger for, at den studerende bliver hørt, vurderer indstillingen og træffer en afgørelse.

  AAU Studie- og trivselsvejledning hjælper naturligvis gerne i gang med dialogen og processen.
   

  Hvis du har brug for Sparring

  Hvis du har spørgsmål til håndteringen af sager om krændede studerende, er du altid velkommen til at skrive til AAU Studie- og trivselsvejledning på studievejledning@aau.dk eller på telefon 9940 9440 fra kl. 12 til 14 (mandag-tirsdag, torsdag-fredag). Du kan også kontakte en studie- og trivselsvejleder udenfor callcenterets åbningstid. Kontaktinformationer finder du nederst på siden her.

 • +

  Selvmordstruede studerende

  Om indsatsen

  Er du bekendt med, at en studerende er selvmordstruet eller selvdestruktiv? Føler du som studiesekretær, underviser eller studenterstudievejleder dig ikke klædt på til at håndtere denne sag? Så er der hjælp at hente.

  Du kan henvende dig ved AAU Studie- og trivselsvejledning, hvis du står med en selvdestruktiv eller selvmordstruet studerende. I vejledningen vil fokus være på at lytte og spørge ind til den studerendes oplevede situation og få henvist den studerende til det rette behandlingstilbud. Vi har ikke faglige kompetencer til at behandling, men vi har god erfaring med svære samtaler. Hvis du som medarbejder ikke føler dig klædt på til at håndtere en konkret sag, kan du altid ringe til vejledningen for sparring om sagen.
   

  Hvem skal jeg kontakte?

  Sub-akut funktion på AAU 

  Hvis en studerende er selvmordstruet, skal vedkommende hjælpes over til en aktør, der har kompetencerne til at varetage den studerendes udfordring eller lidelse. Derfra vil vores fokus som studie- og trivselsvejleder være på at få den studerende henvist til en psykolog eller en akut indsats ud fra en vurdering af, hvor akut problematikken er. På campus i Aalborg og Esbjerg har Studenterrådgivningen forsøgsvis stillet en sub-akut støttefunktion til rådighed. Sub-akut betyder i denne sammenhæng, at en rådgiver fra Studenterrådgivningen indenfor kort tid kan tilbyde den studerende en eller flere samtaler og hjælpe med videre henvisning.

  Kontakt en rådgiver i på campus Aalborg

  Kontakt en rådgiver på campus Esbjerg


  Akut hjælp

  Vurderer du, at den studerende har akut behov for hjælp kan du hjælpe den studerende videre til en af nedenstående instanser. Det er altid en god idé at hjælpe den studerende med at tage kontakten:

  • Psykiatrisk Skadestue på telefon 97 64 37 00 (hele døgnet)
  • Den sociale skadestue på telefon 98 12 32 92 (mellem kl. 18 og 07)
  • Livslinen på telefon 70 20 12 01 (mellem kl. 11 og 05)

  AAU Studie- og trivselsvejledning hjælper naturligvis gerne i gang med dialogen og processen.
   

  Hvis du vil vide mere

  Hvis du har spørgsmål til håndteringen af selvmordstruede eller selvdestruktive studerende, er du altid velkommen til at skrive til AAU Studie- og trivselsvejledning på studievejledning@aau.dk eller på telefon 9940 9440 fra kl. 12 til 14 (mandag-tirsdag, torsdag-fredag). Du kan også kontakte en studie- og trivselsvejleder udenfor callcenterets åbningstid. Kontaktinformationer finder du nederst på siden her.

 • +

  Sårbare studerende

  Om indsatsen

  Er du bekendt med, at en studerende er psykisk sårbar eller har en diagnose, som kræver noget ekstra for, at den studerende kan fungere på lige vilkår med andre studerende? Føler du som studiesekretær, underviser eller studenterstudievejleder, dig ikke klædt på til at håndtere denne sag? Så er der hjælp at hente.

  I AAU Studie- og trivselsvejledning har vi et særligt fokus på at hjælpe sårbare studerende og vi har et godt overblik over de støttemuligheder der findes. I samtalen med den studerende vil vores fokus være på at lytte og spørge ind og hjælpe med eventuelle henvisninger til relevante tilbud. Hvis du som medarbejder ikke føler dig klædt på til at håndtere en konkret sag, kan du derfor altid kontakte AAU Studie- og trivselsvejledning for sparring eller hjælp med en konkret sag.
   

  Hvem skal du kontakte om hvad?

  SPS-kontoret på AAU - for ansøgning om ekstra hjælp

  Hvis en studerende med en psykisk sårbarhed eller diagnose retter henvendelse omkring mulighed for ekstra hjælp - eksempelvis mentorstøtte, kan den studerende henvises til SPS-kontoret på AAU.

  SPS står for Specialpædagogisk Støtte og er et tilbud for de studerende, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse som ordblindhed, en psykisk lidelse eller et fysisk handicap, således de studerende kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. SPS-kontoret vil stå for at udarbejde et individuelt tilbud til den studerende, der bliver henvist. 

  Kontakt SPS-kontoret på AAU eller på telefon 9940 9430 fra kl. 10.00 til 12.00 (tirsdag og torsdag).
   

  Studenterrådgivningens fremskudte indsats - for samtaleforløb

  Du har som medarbejder også mulighed for at henvise den studerende til Studenterrådgivningens fremskudte indsats på AAU. AAU Studie- og trivselsvejledning har indgået aftale om, at en rådgiver fra Studenterrådgivningen kan tilbyde samtale eller samtaleforløb med sårbare studerende med eller uden diagnoser.

  Kontakt til Studenterrådgivningens fremskudte indsats findes nederst på siden her.
  Kontakt Studenterrådgivningens fremskudte indsats i Aalborg


  AAU Studie- og trivselsvejledning - for sparring og samtale

  Uanset om du tænker den studerende har behov for en eller flere samtaler, støtte til at indgå i gruppearbejet på studiet eller behov for anden hjælp er du altid velkommen til at kontakte AAU Studie- og trivselsvejledning med henblik på sparring om sagen eller til at tage en samtale med den studerende.

  Kontakt AAU Studie- og trivselsvejledning eller på telefon 9940 9440 fra kl. 12.00 til 14.00 (mandag-tirsdag, torsdag-fredag).

Brug for sparring?

Har du brug for sparring med en trivselsvejleder eller sub-akut funktion hos Studenterrådgivningen?

Kontakt

Kontakt os

Er der mangler på hjemmesiden eller har du spørgsmål vedr. trivsel og fastholdelse?

Så kontakt os på studievejledning@aau.dk