Studieservice

Strategi og Kvalitet

OPGAVER

Strategi og Kvalitet i Studieservice arbejder med akkreditering samt kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser og har følgende kerneopgaver:

 • Varetager kontakten med ministeriet, Danmarks Akkrediteringsinstitutionen samt Danmarks Evalueringsinstitut vedr. kvalitetssikring og akkreditering
 • Udvikling af universitetets kvalitetssystem i henhold til eksterne krav, interne processer samt strategiske indsatser
 • Udvikling og revidering af kvalitetssikringspolitikker og -strategier
 • Politisk, strategisk ledelsesstøtte i forhold til kvalitet i uddannelser herunder udarbejdelse af ledelsesinformation
 • Administrativ ansvarlig for processer omkring akkreditering
 • Koordinering og udarbejdelse af høringssvar på høringer vedr. kvalitetssikring og akkreditering
 • Sagsbehandling af tværgående analyser iværksat af Danmarks Akkrediteringsinstitution samt Danmarks Evalueringsinstitut
 • Dialog med ministeriet og fakulteterne vedr. udvikling af nye uddannelser og ændringer af  udbudssprog (prækvalifikation)
 • Dialog med ministeriet og fakulteterne vedr. ansøgninger om sammenlægning og lukning af uddannelser
 • Dialog med ministeriet og fakulteterne vedr. ansøgninger om ændringer af legalitetsforhold herunder titel, takstindplacering, adgangskrav, karakterkrav mv.  
 • Rammer og legalitet herunder dimensionering, adgangsbegrænsning og reduktion af engelsksprogede studerende mv.
 • Monitorering af centrale strategiske uddannelsesdata og udarbejdelse af løbende analyser af uddannelsesdata til ledelsen
 • Deltagelse i diverse projektgrupper mhp. it-understøttelse af kvalitetssystemet
 • Projektledelse på tværgående strategiske indsatser på uddannelsesområdet
 • Overordnet opfølgning på og ansvarlig for studiemiljøområdet, herunder ansvarlig for overordnet studiemiljøundersøgelse, opfølgning på studiemiljøstrategi m.m.
 • Udarbejdelse og gennemførelse af dimittendundersøgelse for alle uddannelser på AAU
 • Opdatering af AAU’s kvalitetshjemmeside: www.kvalitetssikring.aau.dk og studiemiljøhjemmeside: www.studiemiljoe.aau.dk
 • Ledelsesunderstøttelse på gymnasieområdet
 • Nordjyske Gymnasiers Akademi


UDVALG OG GRUPPER

 • Sekretariatsbetjening og sagsbehandling for Det Strategiske Uddannelsesråd
 • Sekretariatsbetjening og sagsbehandling for Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling
 • Sekretariatsbetjening og sagsbehandling for Studiemiljørådet
 • Tovholder og sekretariatsbetjening for Kvalitetssikringsgruppen (arbejdsgruppe med centrale kvalitetsmedarbejdere og fakulteternes kvalitetsmedarbejdere)
 • Tovholder og sekretariatsbetjening for Nøgletalsgruppen (arbejdsgruppe med centrale kvalitetsmedarbejdere, fakulteternes kvalitetsmedarbejdere og medarbejdere fra Statistikenheden)
 • Medlem af IT-styregruppen for kvalitetssikring og -udvikling (IT-KvUd)
 • Medlem af Akkrediteringsgruppen, nedsat under Uddannelsesgruppen under Danske Universiteter