Rapport om Beskæftigelsesindsatsen på AAU

 • +

  Fokus på dimittendbeskæftigelse – kort fortalt

  I universitetssektoren er der generelt en øget opmærksomhed på beskæftigelse for dimittender. Afledt heraf er dette også på AAU et fokusområde, hvor dimittenders karriereveje og muligheder for at anvende deres uddannelse i praksis fortsat har en øget bevågenhed.

  Nedenfor kan du se de anbefalinger, der gives i AAU Karrieres rapport om employabilityindsatsen på AAU – og de tiltag, der følger anbefalingerne – og du kan både se den fulde rapport og en sammenfatning nederst på denne side.

  Helt kort kan anbefalingerne sammenfattes til, at indsatsen bør bero på en fælles forståelse af employability med Aalborg-modellen for problembaseret læring som kerne, og at denne indsats skal løftes i et samarbejde mellem AAU Karriere og studiet, når der skal laves studiespecifikke indsatser.

  Ud over de studiespecifikke indsatser skal AAU Karriere fortsat tilbyde karriererelevante aktiviteter for bredden.

  For alle indsatser gælder det, at eksterne aktører og aftagerpaneler bør være med til at forme indsatsen – og i visse tilfælde tage aktiv del i aktiviteterne. For at sikre kvaliteten i indsatsen skal aktiviteterne løbende evalueres og kvalificeres struktureret.

  Generelt konkluderes det også, at employability og et blik for praksis og tiden efter studierne bør være et fokuspunkt på alle uddannelser.

 • +

  Indsatsen på AAU

  Som et svar på beskæftigelsesudfordringerne er der på AAU igangsat en række initiativer, der kan understøtte den proces, det er at blive klar til arbejdslivet efter studierne – og dermed samtidig forhåbentlig øge den kernefaglige læring.

  Mens nogle af disse initiativer er af mere generel karakter, er det også nødvendigt med mere lokalt forankrede initiativer på de enkelte uddannelser for på den måde bedre at imødekomme den enkelte uddannelses konkrete udfordringer og sikre ejerskab og medansvar for både det integrerede karriereforløb og de øvrige studiespecifikke karriereaktiviteter. Derudover afholder AAU Karriere generelle karriererelevante aktiviteter og arrangementer på tværs af studier og fakulteter.

 • +

  Anbefalinger

  Vores anbefalinger til en kontinuerlig forbedret beskæftigelsesindsats på AAU er følgende:

  1. Vi skal fastsætte en fælles forståelsesramme for employa­bility på AAU med PBL-modellen som centralt element
    
  2. Vi skal koordinere en fælles indsats med klar ansvars- og rollefordeling
    
  3. Vi skal både arbejde med målrettede karriereforløb for udvalgte studerende og generelle karrieretilbud for alle studerende
    
  4. Vi skal yderligere indrage eksterne aktører og brug af af­tagerpaneler i en employability-kontekst
    
  5. Vi skal skabe et bedre vidensgrundlag for arbejdet med employability via systemer for monitorering, evaluering og intern vidensdeling
Links fra AAU Karriere