For vejledere og andre ansatte på AAU

Projekt­samarbejde

Her på siden kan du finde en række informationer om projektsamarbejde med eksterne, som vil være relevant for dig som vejleder - bl.a. parternes forventninger til samarbejdet, faldgrupper, modelaftaler samt tips og opmærksomhedspunkter ifm. aftaler med virksomheder om gennemførsel af studenterprojektet.

For vejledere og andre ansatte på AAU

Projekt­samarbejde

Her på siden kan du finde en række informationer om projektsamarbejde med eksterne, som vil være relevant for dig som vejleder - bl.a. parternes forventninger til samarbejdet, faldgrupper, modelaftaler samt tips og opmærksomhedspunkter ifm. aftaler med virksomheder om gennemførsel af studenterprojektet.

Projektcasen

Studerende ved Aalborg Universitet har typisk på flere niveauer i uddannelsesforløbet mulighed for at gennemføre et studenterprojekt (projektorienteret forløb eller semesterprojekt) i samarbejde med en virksomhed, med henblik på at arbejde med avancerede problemstillinger/opgaver i en erhvervsmæssig kontekst og tilegne sig fagets praktiske anvendelse i tillæg til den teoretiske anvendelse.

Virksomheden har måske en case, som virksomheden ønsker at stille til rådighed for de studerende, eller de studerende har måske en idé til en case, som de gerne vil samarbejde med virksomheden om. Det er afgørende at casen har relevans for den studerendes studie og fagligt svarer til den studerendes uddannelsesniveau. Samarbejdet mellem virksomhed og studerende har til formål at generere ny viden og gøre det muligt for den studerende at indfri projektmodulets læringsmål.

I det tilfælde hvor projektforslaget stilles af vejlederen med udgangspunkt i et forskningsprojekt som vejlederen er involveret i, kontaktes AAU Kontraktenheden med henblik på rådgivning for at sikre at studenterprojektet harmonerer med de vilkår, der er knyttet til forskningsprojektet.

For at sikre at den studerende får et godt fagligt udbytte af projektet, anbefales det at projektforslaget har en lang tidshorisont i forhold til anvendeligheden af den nye viden, der frembringes gennem projektet. Det er vigtigt at projektet giver den studerende mulighed for at frembringe ny viden og ikke blot har karakter at ekstra arbejdskraft til igangværende udviklingsprojekter.

Virksomheden forventes at stille en virksomhedsvejleder til rådighed for studenterprojektet, som en slags mentor for de studerende.

Universitetets rolle

Aalborg Universitet antager i forbindelse med studenterprojektet en rolle som projektvejleder og er også ansvarlig for eksamination af den studerende, som afslutning på projektforløbet. Det projektorienterede forløb involverer en semester- eller fag-koordinator og en projektvejleder, som er ansat ved Aalborg Universitet.

AAU tilstræber en ensartet praksis omkring studenterprojekter på alle studieområder. Studienævnet og vejleder skal sørge for at informere de studerende om, hvornår studerende kan henvende sig til virksomheder om projektideer. Studienævnet opfordres til at lave et projektkatalog over de projekt cases de studerende tilbydes på det enkelte semester for at have styring på, hvem de studerende iværksætter studenterprojekter med. Et projektorienteret forløb i samarbejde med en virksomhed skal godkendes af studienævnet inden projektets start.

Forløbet afsluttes med en individuel, mundtlig eksamen med udgangspunkt i den studerendes projektrapport. Ved eksamen medvirker den studerende, AAU-projektvejlederen, samt censor. Det enkelte studienævn kan beslutte om virksomhedsvejlederen, eller andre relevante virksomhedsrepræsentanter kan medvirke. Eksaminationen foretages af AAU-projektvejlederen, og selve bedømmelsen foregår alene mellem eksaminator og censor.

Start samarbejdet

Kontakt

AAU Karriere
Lotte Burholt Pedersen
Karrierekonsulent

lp@adm.aau.dk
Tlf. 9940 7448
AAU Karriere
karriere@aau.dk