SU og Studie-IT

Dette område består af to teams:

 • SU

 • Studie-IT

Områdeleder: Pernille Refstrup

SU-kontor

SU-kontorets kerneopgaver er administration af SU, SPS og udlandsstipendium for universitetets heltidsstuderende i Aalborg, Esbjerg og København.

SU-kontoret varetager de opgaver, som er pålagt Universitetet i henhold til SU-regler, SPS-regler samt myndighedskrav, og er forpligtet til at følge de retningslinier, som SUstyrelsen har udstedt for behandling af SU- og SPS-sager. Vi samarbejder med fakultetskontorerne, andre universiteter, SUstyrelsen og eksterne leverandører.

Administration af SU (Statens Uddannelsesstøtte)

 • Vejledning om alle former for uddannelsesstøtte bl.a. SU-stipendium, SU-lån, fødselsklip, forsørgertillæg, handicaptillæg, tillæg af SU-klip på grund af sygdom, befordringsrabat mv., samt vejledning om digital ansøgningsprocedure
 • Information til studerende om SU-nyheder m.v.
 • Behandling af og godkendelse af alle former for uddannelsesstøtte til universitetets heltidsuddannelser, adgangskursus og gymnasiale enkeltfag.
 • Tildeling af ungdomskort og kilometerpenge 
 • Behandling af studieaktivitetskrav
 • Kobling af uddannelsesrammer mellem STADS og SUstyrelsens it-system US2000, som samkører oplysninger
 • Godkendelse af om de studerende på studieophold i udlandet må medbringe deres SU

Administration af SPS (Specialpædagogisk Støtte)

 • Vejledning om SPS-ordningen til studerende som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Udfærdigelse af ansøgning og indstilling om støtten til SUstyrelsen.
 • Hjemskaffelse af bevilget støtte i form af fysiske hjælpemidler som borde, stole, it-udstyr mv. eller i form af studiestøttetimer, sekretærhjælp, mentorer mv.
 • Betaling af støtten og udfærdigelse af refusionskrav til SUstyrelsen

Udlandsstipendium

 • Vejledning om udlandsstipendieordningen til studerende, som ønsker at tage på studieophold i udlandet
 • Behandling af ansøgninger om betaling af studieafgiften

Studie-IT

Studie-ITs kerneopgaver er support, drift og videreudvikling af det Studieadministrative System, STADS, på Aalborg Universitet, samt andre IT-systemer. Derudover er Studie-IT involveret i implementeringen af andre systemer, som understøtter det studieadministrative arbejde på universitetet.

SYSTEMFORVALTNING FOR FØLGENDE SYSTEMER:

 • STADS (eSTADS, iStads/Stads+, STADS-Selvbetjening)
 • DANS
 • INT
 • UniStart
 • Digital Eksamen
 • Skema- og lokalebooking (SOL)
 • Studiedata (grunddatabaser)

Support:

 • Support til studerende i forbindelse med STADS-Selvbetjening og DANS
 • Support til ansatte brugere af STADS og DANS
 • Udarbejdelse af informationsmateriale og brugervejledninger
 • Afholdelse af kurser for nye og gamle brugere af STADS, DANS og Digital Eksamen

Drift:

 • Koordinering mellem brugere, IT-afdeling og eksterne IT-leverandører

Videreudvikling:

 • Deltagelse i landsdækkende STADS-koordineringsgruppe (bestående af øvrige STADS-institutioner, STADS- sekretariat og ekstern IT-leverandør)
 • Deltagelse i STADS-relaterede arbejdsgrupper
 • Samarbejde med AAU's IT-afdeling om egenudvikling af STADS og relaterede systemer – herunder selvbetjeningssystemet UniStart