Kvalitetsenheden

OPGAVER

Kvalitetsenheden i Studieservice arbejder med akkreditering samt kvalitetssikring og -udvikling af uddannelser og har følgende kerneopgaver:

 • Varetager kontakten med ministeriet, Danmarks Akkrediteringsinstitutionen samt Danmarks Evalueringsinstitut vedr. kvalitetssikring og akkreditering
 • Udvikling af universitetets kvalitetssikringssystem i henhold til eksterne krav, interne processer samt strategiske indsatser
 • Udvikling og revidering af kvalitetssikringspolitikker og –strategier
 • Politisk, strategisk ledelsesstøtte i forhold til kvalitet i uddannelser herunder udarbejdelse af ledelsesinformation
 • Administrativ ansvarlig for processer omkring akkreditering
 • Koordinering og udarbejdelse af høringssvar på høringer vedr. kvalitetssikring og akkreditering.
 • Sagsbehandling af tværgående analyser iværksat af Danmarks Akkrediteringsinstitution samt Danmarks Evalueringsinstitut
 • Dialog med ministeriet og fakulteterne vedr. udvikling af nye uddannelser og ændringer af  udbudssprog (prækvalifikation)
 • Dialog med ministeriet og fakulteterne vedr. ansøgninger om sammenlægning og lukning af uddannelser
 • Dialog med ministeriet og fakulteterne vedr. ansøgninger om ændringer af legalitetsforhold herunder titel, takstindplacering osv.  
 • Monitorering af centrale strategiske uddannelsesdata og udarbejdelse af løbende analyser af uddannelsesdata til ledelsen
 • Ansvarlig for indhold i uddannelsesbasen, løbende kvalitetstjek og dialog med studie-it, fakulteter osv. om basen
 • Deltagelse i diverse projektgrupper mhp. it-understøttelse af kvalitetssikringssystemet
 • Projektledelse på tværgående strategiske indsatser på uddannelsesområdet
 • Overordnet opfølgning på og ansvarlig for studiemiljøområdet, herunder ansvarlig for overordnet studiemiljøundersøgelse, opfølgning på studiemiljøstrategi m.m.
 • Udarbejdelse af og gennemførelse af dimittendundersøgelse for alle uddannelser på AAU
 • Opdatering af AAU’s kvalitetssikringshjemmeside: www.kvalitetssikring.aau.dk og studiemiljøhjemmeside: www.studiemiljoe.aau.dk


UDVALG OG GRUPPER

 • Sekretariatsbetjening og sagsbehandling for Rådet for Kvalitetssikring og –udvikling
 • Sekretariatsbetjening og sagsbehandling for Studiemiljørådet
 • Tovholder og sekretariatsbetjening for Kvalitetssikringsgruppen (arbejdsgruppe med centrale kvalitetsmedarbejdere og fakulteternes kvalitetsmedarbejdere)
 • Tovholder og sekretariatsbetjening for  Nøgletalsgruppen (arbejdsgruppe med centrale kvalitetsmedarbejdere, fakulteternes kvalitetsmedarbejdere og medarbejdere fra Statistikenheden)
 • Medlem af IT-styregruppen for kvalitetssikring og -udvikling (IT-KvUd)
 • Medlem af Akkrediteringsgruppen, nedsat under Uddannelsesgruppen under Danske Universiteter